Choď na obsah Choď na menu
 


O kapele

 


 For English translation scroll to the bottom of the page!  

 

 

Dychová hudba v obci Liptovská Lúžna má dlhoročnú tradíciu. Prvé dychové nástroje pravdepodobne priniesli muzikanti vracajúci sa z Maďarskej Tatabane už v roku 1912. S myšlienkou založiť dychovku prišiel Jozef Huba – Harkoš. Prvý kolektív trubačov, ako ich v Lúžnej volali, viedol Antal Fides, v tom čase obecný horár a člen Dobrovoľného hasičského zboru.

Obe svetové vojny poznačili život obyvateľov, preto sa dychová hudba nemohla rozvíjať podľa predstáv jej priaznivcov. V polovici 30. rokov 20. storočia však vznikla priaznivá situácia pre rozvoj dychovky, ktorú dirigoval opäť Antal Fides. Veľká éra lúžňanských trubačov nastala po 2. svetovej vojne, kedy kolektív začal pracovať pod vedením Jozefa Glembu – Bračeka, neskôr Jána Hlada. Pôvodní lúžňanskí trubači hrávali s prestávkami do začiatku 90. rokov.

V roku 1991 sa sformoval nový, no predovšetkým mladší kolektív milovníkov dychovej hudby. Zrodila sa nová dychovka, ktorá po dlhom čase konečne dostala aj meno – Lúžňanka. Mladá vlna hudobníkov si vyžadovala aj adekvátne nástroje a techniku, aby kvalita hudby, ktorú dychová hudba ponúkala, rástla spolu s ňou. Zakúpili sa nové nástroje, nové technické zariadenie a notový materiál. Naša obec mala aj pri tom svoju zásluhu. 

Kapelníkmi novej dychovej hudby boli Miroslav Chlepko, Rudolf Mydliar a Ing.Vincent Mráznica. V súčasnosti je kapelníčkou Katarína Kalmová. Predsedom DH Lúžňanka pri jej vzniku bol jej terajší zvukár Milan Fides. Od roku 2003 bol jej predsedom a umeleckým vedúcim Juraj Mydliar, následne v roku 2017 túto pozíciu prevzal Jozef Mydliar a v máji tohto roku sa novou predsedníčkou stala Ľudmila Glembová.

Počas svojho účinkovania DH Lúžňanka potešila srdce nejedného človeka doma i v zahraničí. Hráva na svadbách, plesoch, ľudových veseliciach i fašiangovej burse. Oživuje slávnostnú atmosféru na cirkevných slávnostiach, napríklad pri odpustovej slávnosti na Sv. Trojicu či sv. omše na Hedeši, a svojou hudbou pravidelne sprevádza Lužanský jarmark na Morave, súťaž vo varení bryndzových halušiek Revúcke halušky či strihanie oviec a iné podujatia v našej obci. DH Lúžňanka sa v poslednom období zúčastňuje i súťaží, odkiaľ si vždy prinesie nejedno ocenenie: napríklad zo súťaže Dychovky v Preši v Pezinku v roku 2018 krásne Strieborného pásmo a trofeje za rozvoj dychovej hudby v regióne, za reprezentáciu slovenských autorov alebo cenu predsedu medzinárodnej poroty za sólový výkon v skladbe Schnelle finger. Z krajskej súťažnej prehliadky malých dychových hudieb Fordych v Tvrdošíne si dychovka v roku 2016 odniesla zlaté pásmo a naši speváci obdržali ocenenie za pozoruhodný spevácky výkon.

Vo vlastnej réžii dychová hudba organizuje tiež podujatia, ako sú prehliadka dychových hudieb, Lúžňanský Barytón a Dychovkársky ples, ktorý sa pravidelne až do obdobia covidovej pandémie koná od roku 2010. Lúžňanský barytón je celodenné hudobné podujatie, ktorým obohacujeme odpustové slávnosti v našej obci už od roku 2006. V rámci tejto prehliadky sa v Lúžnej predstavilo niekoľko dychových zoskupení z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia, napríklad naši priatelia z DH Supranka, DH Ordzovianka či Veselej Pětky, ale aj DH Mistříňanka, DH Zahořané alebo Vojenská hudba Banská Bystrica.

DH Lúžňanka sa teší tiež dvom CD nosičom. Prvý album Tam na vŕšku spolu so spevákmi seniormi vyšiel v roku 2005. Druhé CD s novými členmi dychovky sa podarilo nahrať v roku 2015 a jeho názov je V záhradke za potokom. Dychová hudba sa pýši obľúbenosťou v obci a hudobný duch splanie aj u tých najmladších. Dôkazom je aj jej zloženie, ktoré sa rok čo rok rozrastá o nových členov. Za to vďačíme Kataríne Kalmovej a Stanislavovi Štrbovi, ktorí vďaka ZUŠ Petra Michala Bohúňa s pobočkou v našej obci môžu odovzdávať svoje drahocenné skúsenosti a lásku k hudbe ďalej.    

zvolenska-oddychovka-2019.jpg

Obsadenie:

Mydliar, Jozef: 1. Krídlovka

Glemba, Miroslav: 1. Krídlovka

Tišťan, Erik: 1. Krídlovka

Dudáš, Stanislav: 2. Krídlovka

 

Dudáš, Anton: 4. Trúbka

Mráznica, Vincent, Ing.: 3. Trúbka 

Chlepko, Albín: B-bas

 

Štrba, Stanislav: Tenor

 

Kalma, Juraj, Mgr. art.: 2. Klarinet

Fidesová, Sára: 1. Klarinet

Fidesová, Patrícia: flauta

Kalmová, Katarína, Mgr. art.: flauta, trombón- kapelníčka

 

Dudáš František: basová gitara

Fides, František, Ing.: bicie

 

Glembová, Ľudmila, M.A.: spev, barytón- predsedníčka

Švandová, Viera: spev

Sirotová, Lucia: spev

Mydliarová, Magdaléna: spev

Valušiak, Jakub: spev

 

Brezniak, Rudolf: spev senior

Brezniaková, Veronika: spev senior

Fidesová, Božena: spev senior

Črepová, Štefánia: spev senior

 

Fides, Milan: zvukár

 

 

Brass band in our village has a long tradition. Musicians that were coming back from Hungarian Tatrabaňa in 1912 probably brought first wind instruments. The idea of forming a brass band sparked in the head of Jozef Huba-Hrakoš. The first group of „trubači“, or so they were called in the village, was led by Antal Fides, at the time forest ranger and a member of  the voluntary fire department.

Both World Wars had left a mark on the life of the inhabitants, and that is why the brass band couldn‘t develop to the notion of its supporters in the village. However, in the mid- 30s of the 20th century, a new, favorable situation has appeared for the development of the band, again led by Antal Fides. The big era of the musicians in the village has begun after the second World War. Jozef Glemba- later Braček started to lead the band, and afterwards, Ján Hlad. The original cast was active until the 90s.

In 1991, a new, and most of all younger group of folk music lovers formed. A new brass band was formed, but now it finally was given a proper name- Lúžňanka. A young wave of musicians required an adequate instruments and equipment, so the quality of the music was growing together with the number of members. Our village has helped a lot in the process.

The new musical director was Miroslav Chlepko, Rudolf Mydliar and Ing. Vincent Mráznica. Currently, the music director is Katarína Kalmová; the president was at its creation Milan Fides, who nowadays stands in the position of the sound person. After him, since 2003, Juraj Mydliar, who was also the music director at this time, held this position. Afterwards, in 2017, Jozef Mydliar has taken and held this position until May of 2021. Since then the position is in the hands of Ľudmila Glembová.

During its active years, Lúžňanka has pleased the hearts of many people home and abroad. It plays at weddings, galas, folk festivals and at seasonal events. It delights the festive atmosphere of church ceremonies. With its melodies, it yearly plays at the Lúžňanský jarmark at Morava in Czech Republic, at the competition of cooking bryndzové halušky at the event called Revúcke halušky or at the competition of sheep shaving in your village, or many other events. Lúžňanka has participated in competitions as well: for example, in the competition called Dychovky v Preši, they have earned not one, but multiple prizes: for the development of brass band in our region, for representation of Slovakian authors in the repertoire and a special prize from the president of the international judge panel for the solo in a song called Schnelle Finger (quick fingers) and a silver stage from the whole competition. From a regional competition called Fordych in 2016, the band has won a golden stage along with a prize for the singers of the band for their phenomenal performance.

In its own directory, Lúžnanka also organizes events, a music festival for brass bands called Lúžňanský Barytón, and a gala/ball called Dychovkársky ples, which has been organized since 2010, year-round until the covid-19 pandemic. Lúžňanský Barytón is an all-day music event, with which we have delighted the Saturday before the Sunday Indulgence ceremony since 2006. This event has welcomed many bands from Slovakia, and even Czech Republic: DH Supranka, DH Ordzovianka, Veselá Pětka, DH Záhořané, Military Band Banská Bystrica and even one of the most famous brass bands DH Mistříňanka.

Lúžňanka has recorded two CDs up until now, and is more than happy about their popularity among the listeners. First album called “Tam na vŕšku“ also with our senior singers was released in 2005. The second album, now with new members of the band called “V záhradke za potokom“ was released in 2015. Our band has a popularity in the village and beyond and its music has sparked a musical soul even in the youngest generation. This is only proven by the cast of the band, which grows year by year by addition of new members amongst the young generation. This wouldn’t have been the case if it wasn’t for Katarína Kalmová and Stanislav Štrba, which thanks to ZUŠ Petra Michala Bohúňa (P.M.Bohúň’s elementary school of arts ) can give their precious teaching and love to music to their students.